Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HIỂU, VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HIỂU, VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI DOANH NGHIỆP

Học phí: Liên hệ

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nổi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG GIAO TIẾP TẠO ẢNH HƯỞNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG GIAO TIẾP TẠO ẢNH HƯỞNG

Học phí: Liên hệ

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nổi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN VÀ RA QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ THEO MÔ HÌNH RAPID
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN VÀ RA QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ THEO MÔ HÌNH RAPID

Học phí: Liên hệ

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nổi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ XUNG ĐỘT HIỆU QUẢ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ XUNG ĐỘT HIỆU QUẢ

Học phí: Liên hệ

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nổi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO FIRST LEADERSHIP
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO FIRST LEADERSHIP

Học phí: Liên hệ

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nổi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO XÂY DỰNG ĐỐI TÁC VỮNG MẠNH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO XÂY DỰNG ĐỐI TÁC VỮNG MẠNH

Học phí: Liên hệ

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nổi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO GẮN KẾT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO GẮN KẾT

Học phí: Liên hệ

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nổi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHAI PHÁ TIỀM NĂNG LÃNH ĐẠO
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHAI PHÁ TIỀM NĂNG LÃNH ĐẠO

Học phí: Liên hệ

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nổi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Thông tin