September
2021

Hồ Chí Minh

Ngày khai giảng Chương trình đào tạo Chi tiết
07/09 Chương Trình Organization Development - Cấu Trúc Tổ Chức Doanh Nghiệp Xem thêm
11/09 Khóa Học Cách Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp Hiện Đại Xem thêm
14/09 Chương Trình Performance Management - Hệ Thống Quản Lý Thành Tích Xem thêm
18/09 Khóa Học Đào Tạo HRBP Manager Online Xem thêm
22/09 Khóa Học HRF - HR Management Foundation Xem thêm
25/09 Khóa Học Business Acumen Dành Cho HRBPM - HRD Xem thêm
26/09 Total Rewards - Xây Dựng Cấu Trúc Lương Thưởng Hiệu Quả Xem thêm
28/09 Khóa Học Hiring Management - Chuẩn hóa hệ thống và kỹ năng tuyển dụng doanh nghiệp Xem thêm
06/10 Chương Trình Career Development - Kế Hoạch Phát Triển Nhân Viên Xem thêm

Hà Nội

Ngày khai giảng Chương trình đào tạo Chi tiết
18/09 Khóa Học Đào Tạo HRBP Manager Online Xem thêm
26/09 Total Rewards - Xây Dựng Cấu Trúc Lương Thưởng Hiệu Quả Xem thêm

Đà Nẵng

Ngày khai giảng Chương trình đào tạo Chi tiết