January
2021

Hồ Chí Minh

Ngày khai giảng Chương trình đào tạo Chi tiết
04/12 Khóa Học Business Acumen Dành Cho HRBPM - HRD Xem thêm
11/12 Chương Trình Organization Development - Cấu Trúc Tổ Chức Doanh Nghiệp Xem thêm
15/12 Khóa Học HRMF - HR Management Foundation Xem thêm
18/12 Chương Trình Performance Management - Hệ Thống Quản Lý Thành Tích Xem thêm
26/12 Khóa Học Hiring Management - Chuẩn hóa hệ thống và kỹ năng tuyển dụng doanh nghiệp Xem thêm
28/12 Total Rewards - Xây Dựng Cấu Trúc Lương Thưởng Hiệu Quả Xem thêm
08/01 Chương Trình Career Development - Kế Hoạch Phát Triển Nhân Viên Xem thêm
09/01 Khóa Học Đào Tạo HRBP Manager Online Xem thêm
15/01 Khóa Học Building Powerful Partnership - Phương Pháp Xây Dựng Đối Tác Vững Mạnh Xem thêm

Hà Nội

Ngày khai giảng Chương trình đào tạo Chi tiết
18/12 Khóa Học Total Rewards Advanced cho HRBP/HR Xem thêm

Đà Nẵng

Ngày khai giảng Chương trình đào tạo Chi tiết