Dự Án Đã Triển Khai

KICK OFF DỰ ÁN: TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC, XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG - P1 TẠI TẬP ĐOÀN PHENIKAA
KICK OFF DỰ ÁN: TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC, XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG - P1 TẠI TẬP ĐOÀN PHENIKAA

Với định hướng của Tập đoàn Phenikaa là xác định Hệ thống, Con người và Công nghệ là yếu tố thúc đẩy tạo lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững. Ngày 04/04/2024, các chuyên gia tại Link Power đã hiện diện tại Thủ đô Hà Nội, chính thức triển khai dự án “Xây dựng hệ thống P1 trong cấu trúc lương theo 3Ps” đến với Tập đoàn Phenikaa, đóng góp vào việc xây dựng hệ thống cấp bậc, từng bước hướng đến các định hướng đã đề ra.