HR General - Nhân sự tổng hợp

VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC CỦA L&D TRONG DOANH NGHIỆP

L&D là từ viết tắt của cụm từ Learning and Development (học tập và phát triển). L&D là một chức năng quan trọng của bộ phận nhân sự, vì vậy, tại nhiều công ty, chức năng này được phân bổ cho bộ phận/phòng ban chuyên biệt - bộ phận L&D.

Xem chi tiết