Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO TẠO ẢNH HƯỞNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO TẠO ẢNH HƯỞNG

Học phí: Liên hệ

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nổi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Học phí: Liên hệ

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nổi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Thông tin