Đào tạo

KHÓA HỌC OKRs QUỐC TẾ C-OKR PRACTITIONER
KHÓA HỌC OKRs QUỐC TẾ C-OKR PRACTITIONER

Học phí hỗ trợ: 16.000.000 đ

Học phí niêm yết: 23.000.000 đ

Chương trình C-OKR Practitioner của OKR International cung cấp chứng chỉ OKR đầu tiên và duy nhất được chứng nhận bởi Liên đoàn huấn luyện quốc tế (ICF) và Viện chứng Nhận Nguồn Nhân Lực Hoa Kỳ (HRCI). Chương trình được chuyển nhượng sang Việt Nam bởi Link Power.

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH HRBP MANAGER ONLINE
CHƯƠNG TRÌNH HRBP MANAGER ONLINE

Học phí hỗ trợ: 21.000.000 đ

Học phí niêm yết: 31.000.000 đ

Khóa Học Đào Tạo HRBP Manager giúp các học viên hiểu rõ được chuỗi giá trị Doanh Nghiệp và vai trò, đồng thời có thể lên chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh của Doanh Nghiệp

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH LEARNING AND DEVELOPMENT (L&D) PROFESSIONAL
CHƯƠNG TRÌNH LEARNING AND DEVELOPMENT (L&D) PROFESSIONAL

Học phí hỗ trợ: 36.000.000 đ

Học phí niêm yết: 48.000.000 đ

Sau chương trình đào tạo, học viên có thể hoạch định, xây dựng và thực hiện một cách hiệu quả các chương trình Learning & Development nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của công ty.

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH HR MANAGEMENT FOUNDATION
CHƯƠNG TRÌNH HR MANAGEMENT FOUNDATION

Học phí hỗ trợ: 5.500.000 đ

Học phí niêm yết: 12.500.000 đ

Khóa Học HR Management Foundation - Cung Cấp Lộ Trình Và Hệ Thống Kiến Thức Nền Tảng Vững Chắc Để Phát Triển Nghề Nhân Sự Chuyên Nghiệp

Thông tin
KHÓA HỌC PHÂN TÍCH NHU CẦU ĐÀO TẠO - TRAINNING NEED ANALYSIS (TNA)
KHÓA HỌC PHÂN TÍCH NHU CẦU ĐÀO TẠO - TRAINNING NEED ANALYSIS (TNA)

Học phí hỗ trợ: 2.500.000 đ

Học phí niêm yết: 4.000.000 đ

Khóa học Phân Tích Nhu Cầu Đào Tạo - Training Need Analysis (TNA) giúp học viên hiểu được tầm quan trọng của bước phân tích nhu cầu đào tạo trong hoạt động L&D của Doanh Nghiệp và có được phương pháp đánh giá, phân tích phù hợp nhất với "insight" của nhân viên và Doanh Nghiệp.

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH HR MANAGEMENT
CHƯƠNG TRÌNH HR MANAGEMENT

Học phí hỗ trợ: 10.500.000 đ

Học phí niêm yết: 17.500.000 đ

Khóa Học HR Management giúp học viên hiểu và vận dụng xây dựng bộ phận nhân sự công ty theo mô hình chuẩn và quản lý hiệu quả hoạt động quản trị nhân sự.

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH LEARNING AND DEVELOPMENT (L&D) SPECIALIST
CHƯƠNG TRÌNH LEARNING AND DEVELOPMENT (L&D) SPECIALIST

Học phí hỗ trợ: 6.500.000 đ

Học phí niêm yết: 6.500.000 đ

Sau chương trình đào tạo, học viên có thể hoạch định, xây dựng và thực hiện một cách hiệu quả các chương trình Learning & Development nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của công ty.

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH TOTAL REWARDS ADVANCED CHO HRBP/HR
CHƯƠNG TRÌNH TOTAL REWARDS ADVANCED CHO HRBP/HR

Học phí hỗ trợ: 12.500.000 đ

Học phí niêm yết: 15.000.000 đ

Khóa học Total Rewards chuyên sâu của Link Power sẽ giúp Quý Học Viên đạt được các năng lực cần có để có thể xây dựng một hệ thống Total Rewards hoàn chỉnh cho Công Ty.

Thông tin