Đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ HỆ THỐNG TỔNG ĐÃI NGỘ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ HỆ THỐNG TỔNG ĐÃI NGỘ

Học phí: Liên hệ

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nỗi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG DỰ ÁN CẤP CAO
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG DỰ ÁN CẤP CAO

Học phí: Liên hệ

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nổi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGIỆP
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGIỆP

Học phí: Liên hệ

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nổi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG THỰC CHIẾN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG THỰC CHIẾN

Học phí: Liên hệ

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nổi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Thông tin
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT XÂY DỰNG LƯƠNG 3PS CHUYÊN SÂU
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT XÂY DỰNG LƯƠNG 3PS CHUYÊN SÂU

Học phí: Liên hệ

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nổi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Thông tin