CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT XÂY DỰNG LƯƠNG 3Ps CHUYÊN SÂU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT XÂY DỰNG LƯƠNG 3Ps CHUYÊN SÂU

Giá trị bạn nhận được sau khoá học

  • Hiểu cấu trúc & cách thức xây dựng hệ thống lương 3Ps
  • Hiểu & vận dụng mô hình quản lý thành tích 9-box trong 3Ps
  • Hiểu cách thức xây dựng hệ thống đánh giá KPIs
  • Thực hành đánh giá KPIs, thiết lập mục tiêu
  • Xác định lương trong P3
  • Hiểu về khung năng lực
  • Vận dụng khung năng lực để điều chỉnh lương
  • Phát triển năng lực chuyên môn
  • Phát triển năng lực lãnh đạo
  • Phát triển văn hóa doanh nghiệp

Giới thiệu

Chương trình đào tạo được “đo ni đóng giày” cho doanh nghiệp dựa trên những nổi đau, khó khăn của doanh nghiệp đang gặp phải bởi những chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và từng hợp tác với các tổ chức Quốc tế như Mc Kinsey, Mercer, HAYs, ATKearney,…

Nội dung khoá học

Phần 1:

1. Tổng quan cấu trúc lương 3Ps

2. Trình tự xây dựng lương 3Ps trong doanh nghiệp (DN)

3. Giới thiệu phương pháp đánh giá công việc, xác định P1 theo phương pháp Mercer

4. Hiểu & vận dụng mô hình quản lý thành tích 9-Box trong hệ thống lương 3Ps 5. Thực hành đánh giá

6. Giá trị của lương 3Ps trong quản lý điều hành DN

Phần 2:

1. Giới thiệu phương pháp xây dựng hệ thống khung năng lực trong DN

2. Vai trò & giá trị đóng góp của P2 trong hệ thống lương 3Ps

3. Mối tương quan giữa P2 với P1 và P3

4. Phương pháp xây dựng khung năng lực cốt lõi & giá trị của khung năng lực cốt lõi trong phát triển văn hóa DN

5. Phương pháp xây dựng khung năng lực lãnh đạo & giá trị của khung năng lực lãnh đạo trong phát triển đội ngũ kế thừa, quản lý lãnh đạo DN

6. Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng năng lực cốt lõi và năng lực lãnh đạo

Phần 3:

1. Tổng quan về hệ thống thiết lập mục tiêu KPIs

2. Phương pháp thiết lập & quản trị mục tiêu

3. Phương pháp thiết lập, xác định KPIs của từng vị trí

4. Kỹ thuật giao & đánh giá KPIs cho nhân viên

5. Mối tương quan của KPIs (P3) trong lương 3Ps & cách thức tính lương theo KPIs

Học phí: Liên hệ
Khoá học cùng chủ đề