Đào tạo

Khóa Học HRMF - HR Management Foundation
Khóa Học HRMF - HR Management Foundation
Học phí: 10.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 6.900.000 đ
Khóa Học Đào Tạo HRBP Manager Online
Khóa Học Đào Tạo HRBP Manager Online
Học phí: 31.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 19.000.000 đ
Chương Trình L&D Professional
Chương Trình L&D Professional
Học phí: 48.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 36.000.000 đ
Khóa Học Total Rewards Advanced cho HRBP/HR
Khóa Học Total Rewards Advanced cho HRBP/HR
Học phí: 15.000.000 đ
Học phí ưu đãi: 12.500.000 đ
Khóa Học HR For Leader - Quản Trị Nhân Sự Cho Lãnh Đạo
Khóa Học HR For Leader - Quản Trị Nhân Sự Cho Lãnh Đạo
Học phí: 21.500.000 đ
Học phí ưu đãi: 17.000.000 đ
Khóa Học ROJD và Manpower Planning
Khóa Học ROJD và Manpower Planning
Học phí: 7.500.000 đ
Học phí ưu đãi: 3.900.000 đ
Khóa Học Phân Tích Nhu Cầu Đào Tạo - Training Need Analysis (TNA)
Khóa Học Phân Tích Nhu Cầu Đào Tạo - Training Need Analysis (TNA)
Học phí: 3.500.000 đ
Học phí ưu đãi: 2.000.000 đ
Total Rewards - Xây Dựng Cấu Trúc Lương Thưởng Hiệu Quả
Total Rewards - Xây Dựng Cấu Trúc Lương Thưởng Hiệu Quả
Học phí: 3.500.000 đ
Học phí ưu đãi: 2.500.000 đ