Mẫu KPI cho bộ phận Kỹ Thuật 

Mẫu KPI cho bộ phận Kỹ Thuật 

Quản lý thành tích

 

I. KPIs là gì?

KPIs (Key Performance Indicators) là chỉ số được nhiều doanh nghiệp áp dụng trong công việc. Thông qua các chỉ số KPI này, chủ doanh nghiệp sẽ đánh giá được hiệu quả làm việc của từng nhân viên trong công ty.

KPI không được xác định theo một tiêu chí nhất định,mà phải dựa vào từng đặc điểm công việc của phòng ban để thiết lập một mẫu đánh giá KPI phù hợp.

Các tổ chức, doanh nghiệp thường sử dụng các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI ở nhiều cấp độ khác nhau để đánh giá thành công của họ khi đạt được mục tiêu đề ra.

II. KPIs dành cho bộ phận kỹ thuật 

1. Chức danh kỹ sư điện

a. Tiến độ lập và phê duyệt các dự toán trong kỳ

Tổng số ngày chậm so với kế hoạch

b. Chất lượng thẩm định các dự toán tr

Mức độ sai lệch giữa dự toán và thực hiện 

c. Tiến độ triển khai kế hoạch SCL, phát sinh có liên quan

Báo cáo kịp thời về tiến độ SCL, phát sinh: số lần nhắc nhở vì không báo cáo kịp thời khả năng chậm tiến độ

d. Vật tư và thiết bị mua sắm sai nhu cầu do lỗi của thẩm định kỹ thuật

Giá trị vật tư thiết bị mua sắm sai nhu cầu do lỗi của thẩm định (không thẩm định được nhu cầu đề nghị của các đơn vị là đúng hay không phù hợp)

e. Phối hợp phát hiện và xử lý kịp thời sự cố điện trong toàn công ty

Số sự cố xử lý chậm vì lý do thủ tục

f. Thực hiện các chế độ báo cáo

Thực hiện báo cáo theo đúng quy định

=>Chu Kỳ đánh giá của các chỉ số này là : Vụ 

2. Kỹ Sư Cơ Khí

a. Tiến độ lập và phê duyệt các dự toán trong kỳ

Tổng số ngày chậm so với kế hoạch

b. Chất lượng thẩm định các dự toán trong kỳ

Mức độ sai lệch giữa dự toán và thực hiện

c. Tiến độ triển khai kế hoạch SCL, phát sinh có liên quan

Báo cáo kịp thời về tiến độ SCL, phát sinh: số lần nhắc nhở vì không báo cáo kịp thời khả năng chậm tiến độ

d. Vật tư và thiết bị mua sắm sai nhu cầu do lỗi của thẩm định kỹ thuật

Giá trị vật tư thiết bị mua sắm sai nhu cầu do lỗi của thẩm định (không thẩm định được nhu cầu đề nghị của các đơn vị là đúng hay không phù hợp)

e. Phối hợp phát hiện và xử lý kịp thời sự cố về cơ khí trong toàn công ty

Số giờ máy móc ngừng hoạt động do sự cố điện

f. Thực hiện các chế độ báo cáo

Thực hiện báo cáo theo đúng quy định

=>Chu Kỳ đánh giá của các chỉ số này là : Vụ 

3. Quản lý xây dựng cơ bản 

a. Tiến độ lập và phê duyệt các dự toán XDCB trong kỳ

Tổng số ngày chậm so với kế hoạch

b. Tiến độ lập và phê duyệt các dự toán XDCB phát sinh

Tổng số ngày chậm so với kế hoạch

c. Mức độ chính xác các dự toán

Mức độ sai lệch giữa dự toán và thực hiện

d. Tiến độ triển khai các công trình XDCB trong kỳ

Tổng số ngày chậm so với kế hoạch

e. Tiến độ nghiệm thu thanh quyết toán các công trình XDCB

Tổng số ngày chậm so với kế hoạch

f. Thực hiện các chế độ báo cáo

Thực hiện báo cáo theo đúng quy định

=>Chu Kỳ đánh giá của các chỉ số này là : Vụ 4. Kế hoạch và điều phối

a. Tiến độ lập kế hoạch trong kỳ

Tổng số ngày chậm so với kế hoạch

b. Tiến độ giao kế hoạch cho các đơn vị

Tổng số ngày chậm so với kế hoạch

c. Tiến độ thống kê báo cáo

Tổng số ngày chậm so với kế hoạch

d. Xử lý kịp thời các phát sinh trong kỳ

Mức độ hài lòng của các đơn vị liên quan về xử lý sự cố

e. Quản lý đất đai đúng thủ tục và quy định

Tổng số ngày chậm so với kế hoạch trong 6 tháng

f. Thực hiện các chế độ báo cáo

Thực hiện báo cáo theo đúng quy định

=>Chu Kỳ đánh giá của các chỉ số này là : Vụ 

5. Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật

a. Tiến độ lập và phê duyệt kế hoạch, định mức trong kỳ (SXKD, SCL...)

Tổng số ngày chậm so với kế hoạch

b. Tiến độ giao kế hoạch cho các đơn vị (SXKD, SCL…)

Hoàn thành sớm

c. Tiến độ thực hiện thống kê, báo cáo

Hoàn thành sớm

d. Tiến độ thực hiện XDCB (lập, phê duyệt, nghiệm thu)

Tổng số ngày chậm so với kế hoạch

e. Tiến độ thực hiện các công việc quản lý đất đai

Tổng số ngày chậm so với kế hoạch trong 6 tháng

f. Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ

=>Chu Kỳ đánh giá của các chỉ số này là : Vụ