MẪU KPIs CHO BỘ PHẬN SẢN XUẤT MỚI NHẤT

MẪU KPIs CHO BỘ PHẬN SẢN XUẤT MỚI NHẤT

Quản lý thành tích

I. KPI sản phẩm lỗi

 1. Tỷ lệ phải làm lại – rework

Tỷ lệ phải làm lại là số sản phẩm làm hư phải sửa lại theo yêu cầu.

Các loại tỷ lệ làm lại:

 1. Tỷ lệ làm lại của các công nhân trong một bộ phận.
  • Tỷ lệ này phản ảnh tay nghề của công nhân hay mức độ cẩn thận của từng công nhân.
  • Có những công nhân năng suất rất cao nhưng tỷ lệ làm lại cũng rất cao.
 1. Tỷ lệ làm lại của cả một bộ phận:

Sử dụng tỷ lệ này để biết mức độ hàng phải làm lại và khả năng quản lý của trưởnmg bộ phận đó.

 1. Tỷ lệ làm lại của các bộ phận so sánh với nhau. 

Tỷ lệ này so sánh tỷ lệ làm lại giữa các bộ phận, bạn không phải so sánh về mặt giá trị mà bạn chỉ cần so sánh về mặt số lượng.

 1. Tỷ lệ làm lại của toàn công ty.
 2. Số tiền bị mất do phải làm lại.
  • Thời gian mất mát do phải làm lại sản phẩm bao gồm thời gian đã làm sản phẩm + thời gian phải làm + thời gian chuẩn bị - thời gian chuẩn.
  • Bạn nhân thời gian với năng suất * đơn giá để ra hao phí về mặt giá trị tiền. Bạn có thể so sánh giữa các cá nhân và bộ phận với nhau.
 1. Tỷ lệ hàng hư

Tỷ lệ hàng hư là toàn bộ các sản phẩm bị hư do bộ phận hoặc cá nhân đó làm ra.

 1. Tỷ lệ hàng hư cá nhân
  • Tỷ lệ hàng hư của cá nhân có thể tính theo công đoạn hay sản phẩm.
  • Bạn nên có một chính sách thưởng/phạt để khuyến khích giảm và phạt tăng đối với tỷ lệ này.
  • Ví dụ: bạn tính từng tỷ lệ bạn sẽ có mức thưởng tương ứng với số tiền bạn thu được do giảm tỷ lệ hàng hư. Công ty bạn tỷ lệ hàng hư là 3 %, vậy nếu 2 % thì nhân viên được 1 % * số lượng hàng * đơn giá * tỷ lệ thưởng (ví dụ là 15 %). Tất nhiên, bạn cần đưa ra một con số đủ hấp dẫn công nhân.
 1. Tỷ lệ hàng hư bộ phận
  • Bằng tổng số lượng hư/ tổng số lượng sản phẩm / order.
  • Bạn có thể tạo chính sách thưởng phạt như phần 2.b.

II. KPI – Quản lý nguyên vật liệu

 1. Định mức sử dụng nguyên vật liệu

Định mức sử dụng NVL là số lượng NVL được sử dụng trong một sản phẩm.

 1. Tỷ lệ tiêu hao NVL cho phép:
 • Tỷ lệ tiêu hao là tỷ lệ % hao hụt cho phép của NVL trong một đơn hàng
 • Tỷ lệ này thường là 3 – 5 % tuỳ loại đơn hàng.
 1. Tỷ lệ sử dụng NVL tiêu hao:
 • Công thức: = Số lượng tiêu thụ thực tế ngoài định mức/tỷ lệ tiêu hao cho phép
 • Tỷ lệ này đo lường bằng tỷ lệ 100 %. Tỷ lệ càng cao chứng tỏ doanh nghiệp đã tiêu tốt càng nhiều NVL ngoài định mức.

 1. Tỷ lệ hư hỏng NVL do lỗi NVL:
  • Bằng tổng số nguyên vật liệu bị hư hỏng do tính chất NVL đó, đo bằng số lượng và giá trị bằng tiền.
  • Tỷ lệ này giúp bạn đánh giá được chất lượng hàng của nhà cung cấp.
 1. Tỷ lệ hư hỏng NVL do lỗi của công nhân:
 • Bằng tổng số nguyên vật liệu bị hư hỏng do lỗi của công nhân, đo bằng số lượng và giá trị bằng tiền.
 • Nếu biết được nguyên nhân này, bạn cần xem xét cách thao tác, vận hành của công nhân.

III. KPI quản lý đơn hàng

 1. Giá trị order tối thiểu:

Là giá trị tối thiểu mà tại đó bạn mới ký đơn hàng để đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận đặt ra.

 1. Giá trị trung bình của các order
  • Bằng tổng giá trị / tổng số order
 1. Tỉ trọng của các sản phẩm bán được.

Chỉ tiêu này xác định xem  sản phẩm nào chiếm nhiều doanh số nhất.

 1. Tỷ lệ lợi nhuận/ từng order

Xem xét được chỉ tiêu này, cho bạn biết bạn đã sử dụng các loại chi phí nào, chi phí nào đã có khả năng cải tiến được, trách nhiệm của các bộ phận.

IV. KPI bảo trì

 1. Số lần không phục vụ được:
 • Công thức: = số lần không phục vụ được/tổng số lần phục vụ hoặc đơn thuần là tổng số lần không phục vụ được (nếu bạn không đo lường được tổng số lần phục vụ).
 1. Số lần không sửa chữa được
  • Được tính bằng số lần không sửa chữa được /tổng số lần phục vụ hoặc đơn thuần là tổng số lần không sửa chữa được (nếu bạn không đo lường được tổng số lần phục vụ).
 1. Chỉ số hiệu quả hoạt động bảo trì:

VD:      Thời gian trung bình / một lần bảo trì.

4.  Chỉ số chi phí:

Một số loại chi phí do bộ phận bảo trì sử dụng như dầu máy…bạn có thể xây dựng ngân sách  cho các loại chi phí này.