BÀI TEST NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÓM

Thời gian còn lại: 

Hết giờ!

Trong mỗi câu hỏi hãy lựa chọn câu trả lời mà mô tả bạn đúng nhất.

1. Quyết định đưa ra dựa trên sự đồng thuận của đội.

2. Thành viên có đủ thông tin để làm tốt công việc.

3. Khi một thành viên bị áp lực thì các người khác giúp đỡ.

4. Thành viên nói ra những gì mình nghĩ.

5. Trưởng nhóm coi trọng các đóng góp của cá nhân.

6. Có các cơ hội cho phát triển cá nhân trong đội.

7. Quan hệ với các nhóm khác tốt đẹp.

8. Các thành viên nhận được phản hồi về thành tích như cho cả nhóm.

9. Các mục tiêu của đội được xác định rõ ràng.

10. Các vấn đề tế nhị được cả nhóm thảo luận

11. Có sự cam kết cao trong thực hiện quyết định trong đội.

12. Đội gặp gỡ đều đặn.

13. Cá nhân trung thành cao với nhóm.

14. Không có nhiều cấm kị trong nhóm.

15. Trưởng nhóm rất xem trọng các mong đợi đối với các thành viên

16. Thành viên được khuyến khích học kỹ năng mới.

17. Ý kiến từ bên ngoài được hoan nghênh.

18. Thành viên phản hồi cho nhau một cách cởi mở và trung thực.

19. Cả đội biết rõ mục tiêu hướng tới của mình.

20. Mâu thuẫn trong đội không bị lơ là bỏ qua.

21. Quyết định của đội được đúng cấp đưa ra.

22. Thông tin được chia sẻ đầy đủ trong đội.

23. Thành viên làm việc tốt cùng nhau.

24. Thành viên được khuyến khích nói thẳng.

25. Trưởng nhóm nêu các gương tốt.

26. Kết quả của đội cải thiện liên tục.

27. Đội làm việc hiệu quả với các đội khác.

28. Các nỗ lực được công nhận trong đội.

29. Vai trò và trách nhiệm cá nhân trong nhóm rõ ràng

30. Bất đồng không được phép để cho loang ra trong đội.

31. Có tư vấn cho các thành viên về vấn đề ảnh hưởng đến công việc của họ.

32. Khi thành viên bất đồng, mọi người tự do nói thẳng

33. Có sự tin tưởng lẫn nhau trong đội.

34. Không có nhiều các bí mật trong đội.

35. Trưởng nhóm tin tưởng mạnh mẽ vào những gì đội đang làm.

36. Thành viên được khuyến khích học từ các sai lầm

37. Cả tổ chức hiểu đội đang cố gắng đạt cái gì.

38. Thành viên nhận được đầy đủ phản hồi về thành tích của mình.

39. Thành viên biết công ty đang cố gắng đạt được cái gì.

40. Thành viên không ngại giải quyết mâu thuẫn trong đội.