BẢN KHẢO SÁT KHẢ NĂNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG KHÓ KHĂN

Thời gian còn lại: 

Hết giờ!

Bài phân tích bản thân này giúp bạn hiểu được cách phản ứng tiêu biểu cho bạn trong các tình huống khó khăn. Biết được điều này sẽ giúp bạn nhận ra các bước cần làm để giải quyết các tình huống khó khăn có hiệu quả.

  • 1. Khi ai đó quá đòi hỏi, tôi thường:
  • 2. Khi bất đồng với ai tôi thường:
  • 3. Khi gặp phải tình huống khó khăn tôi thường:
  • 4. Nếu ai đó không để ý đến yêu cầu của mình tôi thường:
  • 5. Khi người khác trở nên giận giữ tôi thường:
  • 6. Khi tôi tức giận người khác tôi thường:
  • 7. Nếu ai đó bị xúc động tôi thường:
  • 8. Khi cảm thấy một người không lắng nghe mình tôi thường:
  • 9. Nếu biết mình phải giải quyết một vấn đề khó khăn thì vào ngày trước đó tôi thường:
  • 10. Khi nghĩ rằng có ai đó đang lợi dụng mình tôi thường: