Dịch vụ Nhân sự

Chương Trình Đào Tạo Nội Bộ - Business Acumen

Khóa Học Business Acumen giúp học viên hiểu rõ được mô hình kinh doanh, chuỗi giá trị của BU, biết tầm quan trọng và đóng góp của bộ phận mình trong toàn bộ chuỗi giá trị. Từ đó đưa ra những chiến lược và thái độ làm việc phụ hợp cho sự phát triển của toàn thể công ty.

Xem chi tiết