BẢN KHẢO SÁT QUẢN LÝ XUNG ĐỘT

Thời gian còn lại: 

Hết giờ!

Trong mỗi câu hỏi hãy lựa chọn câu trả lời mà mô tả bạn đúng nhất.

Nếu ai bất đồng mạnh mẽ với tôi

Khi tôi thương lượng giá cả với ai

Nếu tôi có điều không dễ chịu phải nói cho người khác

Khi có xung đột xảy ra trong một cuộc họp nhóm

Nếu ai trả lời phủ nhận thì ý nghĩ đầu tiên của tôi là

Khi ai đó không hoàn thành cam kết với tôi

Nếu ai đó nói dông dài và tôi không hiểu họ nói gì

Nếu chơi bóng chày với một nhóm người trong công ty tôi quan tâm nhất đến

Khi tranh cãi ở nhà tôi thường

Quan điểm về bất đồng của tôi là