BẢN KHẢO SÁT KỸ NĂNG THIẾT LẬP MỤC TIÊU

Thời gian còn lại: 

Hết giờ!

Trong mỗi câu hỏi hãy lựa chọn câu trả lời mà mô tả bạn đúng nhất.

Đảm bảo rằng các thành viên trong đơn vị luôn biết đến các mục tiêu của tổ chức

Đảm bảo rằng các thành viên trong đơn vị luôn biết đến các mục tiêu của đơn vị

Cố định các mục tiêu của mỗi thành viên trong đơn vị

Trao đổi thống nhất với từng thành viên khi thiết lập mục tiêu của họ

Đảm bảo mục tiêu của thành viên cụ thể, đo lường được, khả đạt, thực tế và có thời hạn

Thống nhất với các thành viên về sự ưu tiên trong các mục tiêu của họ

Đảm bảo từng thành viên hiểu rõ mục tiêu và trách nhiệm của họ

Thống nhất với từng thành viên về cách đo lường thành tích của họ

Thống nhất về thời gian xem xét thành tích của họ