BẢN KHẢO SÁT KỸ NĂNG THIẾT LẬP MỤC TIÊU

Thời gian còn lại: 

Hết giờ!

Trong mỗi câu hỏi hãy lựa chọn câu trả lời mà mô tả bạn đúng nhất.

Đảm bảo rằng thành viên nhóm biết đến các mục tiêu tổ chức

Đảm bảo rằng các thành viên nhóm biết đến mục tiêu của nhóm/phòng

Cố định các mục tiêu được định rõ cho mỗi thành viên

Lôi kéo thành viên tham gia lập mục tiêu của họ

Đảm bảo mục tiêu của thành viên cụ thể, đo lường được, khả đạt, thực tế và có thời hạn

Lôi kéo thành viên vào quyết định mục tiêu nào là quan trọng nhất

Đảm bảo thành viên hiểu rõ mục tiêu và trách nhiệm của họ

Thống nhất với họ về các thước đo đánh giá thành tích của họ

Thống nhất về thời gian xem xét thành tích của họ