BẢN KHẢO SÁT KỸ NĂNG GIAO VIỆC

Thời gian còn lại: 

Hết giờ!

Trong mỗi câu hỏi hãy lựa chọn câu trả lời mà mô tả bạn đúng nhất.

Giao việc để giảm bớt khối lượng công việc

Thích tự mình làm công việc

Thể hiện sự tin tưởng vào khả năng hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên

Thiếu tin tưởng vào khả năng hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên

Cho phép nhân viên làm việc được giao theo cách của họ

Thích kiểm tra xem nhân viên hoàn thành công việc ra sao

Biết rõ điểm mạnh yếu của mọi người trong nhóm của mình

Không biết rõ mọi người trong nhóm của mình

Đưa các chỉ dẫn rõ ràng khi giao nhiệm vụ

Đảm bảo rằng mọi người hỏi lại mình khi đã giao nhiệm vụ

Xem giao việc là cơ hội để cá nhân phát triển

Xem giao việc là phương cách để hoàn tất công việc

Đào tạo kĩ năng mới cho nhân viên non kinh nghiệm để hoàn thành công việc

Không thích giao công việc cho nhân viên non kinh nghiệm

Thống nhất thời gian hoàn thành công việc và xem xét lại cho phù hợp

Mong đợi nhân viên hoàn thành công việc càng sớm càng tốt.

Khi giao việc, cho nhân viên biết họ có những quyền gì.

Làm ngơ không cho nhân viên biết quyền.

Lập các tiêu chuẩn phù hợp với công việc.

Đặt các tiêu chuẩn cao không xét đến công việc.

Chấp nhận lỗi vì biết rằng người ta có thể học từ những lỗi lầm .

Mong đợi công việc được hoàn thành không lỗi lầm.

Cân bằng khối lượng công việc của nhân viên.

Giao việc nhiều hơn cho một số cá nhân trong nhóm

Xác định những việc không nên giao

Thích giao càng nhiều việc càng tốt.

Cân nhắc những tác động lên nhóm khi giao công việc khó chịu hay nhàm chán.

Nghĩ rằng các công việc nhàm chán tốt nhất nên giao đi

Hỏi thông tin về khối lượng công việc và kế hoạch của nhân viên trước khi giao việc

Coi công việc mình giao phải được ưu tiên.

Cân nhắc khối lượng công việc của mình và của nhân viên khi quyết định khối lượng công việc giao

Nghĩ đến khối lượng công việc của mình nhiều hơn của nhân viên.

Khi nhân viên làm xong, phản hồi lại cho họ biết cả mặt tiêu cực và tích cực.

Không thích phản hồi ngay