BẢN KHẢO SÁT KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH

Thời gian còn lại: 

Hết giờ!

Trong mỗi câu hỏi hãy lựa chọn câu trả lời mà mô tả bạn đúng nhất.

Chuẩn bị kĩ lưỡng cho việc đánh giá

Thông tin chi tiết cho người được đánh giá về quá trình và cho họ chuẩn bị trước đánh giá

Chọn thời gian và địa điểm phù hợp

Đảm bảo buổi đánh giá không bị gián đoạn

Tỏ ra tự nhiên và thân thiện với người được đánh giá

Chuẩn bị một chương trình và gửi bản copy cho người được đánh giá yêu cầu họ thêm những gì họ muốn

Phác thảo mục đích buổi đánh giá

Dùng các ví dụ để xem xét các mục tiêu và khả năng

Đặt câu hỏi để kiểm tra là người được đánh giá đã hiểu

Hỏi quan điểm người được đánh giá

Nói rõ những điểm tốt và cần cải thiện

Thảo luận các ràng buộc có thể dẫn đến thành tích kém

Giúp người được đánh giá đề xuất kế hoạch hành động để cải thiện

Hỏi người được đánh giá ý tưởng về kế hoạch hành động

Yêu cầu người được đánh giá tóm tắt những hành động được nhất trí

Đảm bảo người được đánh giá tận tâm với các hành động này