BẢN KHẢO SÁT KỸ NĂNG TRUYỀN KINH NGHIỆM

Thời gian còn lại: 

Hết giờ!

Trong mỗi câu hỏi hãy lựa chọn câu trả lời mà mô tả bạn đúng nhất.

Tôi có thể đồng cảm với người tôi truyền kinh nghiệm.

Người tôi truyền kinh nghiệm xem tôi như một người bạn.

Tôi hành xử như một hình mẫu.

Tôi định rõ vai trò của mình lúc bắt đầu mối quan hệ.

Tôi đều đặn phản hồi cho người được truyền kinh nghiệm

Tôi truyền niềm tin cho người tôi truyền kinh nghiệm.

Tôi ủng hộ quyết định của người tôi truyền kinh nghiệm.

Tôi tin vào người tôi truyền kinh nghiệm.

Tôi tôn trọng tư cách cá nhân người tôi truyền kinh nghiệm.

Tôi giúp người tôi truyền kinh nghiệm làm rõ những ham muốn nghề nghiệp.

Tôi truyền cho họ niềm tin và cảm giác có năng lực.

Tôi tôn trọng người tôi truyền kinh nghiệm.

Tôi cho họ các cơ hội phát triển cá nhân.

Tôi giúp họ học từ những lỗi lầm của họ.

Tôi huấn luyện họ qua các tình huống khó.

Tôi khuyến khích họ tự giải quyết vấn đề.

Tôi quan sát khi họ đang làm việc để đánh giá điểm mạnh và yếu của họ.

Tôi ghi nhận những lợi ích mà việc truyền kinh nghiệm đem lại cho cá nhân tôi.

Tôi giúp họ ra những quyết định nghề nghiệp quan trọng.

Tôi yêu thích làm việc cùng họ.